Thu gọn đơn thức \(A = \left( { - \dfrac{1}{3}xy} \right)\left( { - 3{y^2}} \right)\left( { - x} \right)\) ta được kết quả là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook