Thực hiện phép lai giữa gà trống có kiểu gen đồng hợp tử lặn với gà mái chân cao thuần chủng thu được F1. Cho F1 tạp giao thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình 6 là mái chân cao: 2 gà mái chân thấp: 3 gà trống chân cao: 5 gà trống chân thấp. theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

I. Tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen quy định theo kiểu tương tác cộng gộp

II. Tất cả gà F1 đều dị hợp tử về hai cặp gen.

III. Lai phân tích gà trống F1 thu được Fa­ có tỉ lệ gà trống chân cao bằng tỉ lệ gà mái chân cao

IV. Tất cả gà chân thấp ở F2 đều có kiểu gen đồng hợp tử lặn.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook