Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) a) $\frac{-2}{15}+\frac{3}{10}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook