Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) b) \[9.{{\left( -\frac{1}{3} \right)}^{3}}+\frac{1}{6}\,.\sqrt{4}\]

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook