Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) c) \[15\frac{1}{4}:\frac{5}{7}-25\frac{1}{4}:\frac{5}{7}\]

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook