Thương của phép chia

\(\left( {9{x^4}{y^3} - 18{x^5}{y^4} - 81{x^6}{y^5}} \right):\left( { - 9{x^3}{y^3}} \right)\) là đa thức có bậc là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook