Tia phân giác trong góc $A$ cắt $BC$ và \((O)\) lần lượt tại $D$ và $M$. Khi đó \(MA.MD\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook