Tích \({\left( { - 5x} \right)^2}{y^2}.\dfrac{1}{5}xy\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook