Tích \(\left( {x - y} \right)\left( {x + y} \right)\) có kết quả bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook