Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook