Tìm \(x\)," /> Tìm \(x\)," />

Tìm \(x\), biết: \(x + 17 = 5 \times 9\). Giá trị của \(x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook