Tìm x biết: a)\[2x+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}\]

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook