Tìm các giá trị của \(x\) để \(3\sqrt x + 5 = 2M\) với \(M = A:B.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook