Tìm các giá trị của m để hàm số $y = {x^2} + mx + 5$ luôn đồng biến trên $\left( {1;\,\, + \infty } \right)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook