Tìm các giá trị của $m$ để hàm số $y = \left( {{m^2} - m} \right)x + 1$ đồng biến trên $R$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook