Tìm các giá trị của tham số m để phương trình ${{5}^{x-1}}=m$ có nghiệm thực ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook