Tìm các giá trị nguyên của \(x\) để giá trị của biểu thức \(A\) là số nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook