Tìm các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $\left| {{x^2} - 3x + 2} \right| = m$ có bốn nghiệm thực phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook