Tìm các số nguyên \(x\) thỏa mãn \(\left| {x - 7} \right| - \left( { - 8} \right) = 16 + \left( { - 27} \right).\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook