Tìm chiều dài của một mảnh vải, biết rằng \(60\% \) mảnh vải đó dài \(9m.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook