Tìm $x$ để phân thức $\dfrac{{5x + 4}}{{3 - 2x}}$ bằng $\dfrac{3}{2}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook