Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = {x^2} - 2x + m - 1$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook