Tìm giá trị của $m$ để hàm số $y = - {x^2} + 2x + m - 5$ đạt giá trị lớn nhất bằng $6$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook