Tìm giá trị của tham số $m$ sao cho đồ thị của hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + m$ nhận điểm $A\left( {1;3} \right)$ làm tâm đối xứng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook