Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left( {x - 9} \right).B < 2x.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook