Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \dfrac{1}{{{x^2} + 2{\rm{x}} + 6}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook