Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{x + 1}} - 2\) trên đoạn \(\left[ {0;3} \right]\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook