Tìm giá trị nguyên của \(x\) để phân thức \(\dfrac{3}{{x + 2}}\) có giá trị là một số nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook