Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)$ biết rằng $f\left( {x + 2} \right) = {x^2} - 3x + 2$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook