Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3+\sqrt{{{x}^{2}}-2x+5}$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook