Tìm giá trị thực của tham số \(m\) để cặp phương trình sau tương đương:

\(2{x^2} + mx - 2 = 0\) \(\left( 1 \right)\) và \(2{x^3} + \left( {m + 4} \right){x^2} + 2\left( {m - 1} \right)x - 4 = 0\) \(\left( 2 \right)\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook