Tìm giới hạn \(I = \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \left( {x + 1 - \sqrt {{x^2} - x + 2} } \right)\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook