Tìm hàm \(F\left( x \right)\) không phải là nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 2x\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook