Tìm hệ số của số hạng chứa ${{x}^{31}}$ trong khai triên của biêu thức ${{\left( x+\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)}^{40}}$.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook