Tìm $m$ để giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2x + {m^2} - 1$ trên đoạn $\left[ {1;\,\,3} \right]$ bằng $5.$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook