Tìm $m$ để \(\left( { - \infty ;0} \right] \cap \left[ {m - 1;m + 1} \right) = A\) với \(A\) là tập hợp chỉ có một phần tử.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook