Tìm \(m\) để \(\left( {m + 1} \right){x^2} + mx + m < 0;\forall x \in \mathbb{R}\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook