Tìm m để phương trình \(\left( {2m - 5} \right)x - 2{m^2} + 8 = 43\) có nghiệm \(x = - 7\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook