Tìm $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ biết $N\left( {{x_0};2} \right)$ thuộc đồ thị hàm số $f\left( x \right)$, $P\left( {3;{y_0}} \right)$ thuộc đồ thị hàm số $g\left( x \right)$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook