Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = 3{x^2} + 8\sin x\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook