Tìm phân số bằng với phân số \(\dfrac{{42}}{{66}}\) mà có tổng của tử và mẫu bằng \(378.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook