Tìm số điểm biểu diễn cho số phức $z$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện: \(|z + 4| = 3|z|\) và $z$ là thuần ảo?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook