Tìm số nguyên \(m\) sao cho hệ phương trình có nghiệm duy nhất \(\left( {x,y} \right)\) mà $x,y$ đều là số nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook