Tìm số tự nhiên \(x\) lớn nhất sao cho \(\dfrac{A}{B} < 4\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook