Tìm tập hợp các số nguyên \(n\) để \(\dfrac{n}{{n - 1}} + \dfrac{{2n + 4}}{{n - 1}}\) là một số nguyên.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook