Tìm tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{3}}\left( 2x-3 \right)>1$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook