Tìm tập nghiệm và bất phương trình ${{\left( \frac{3}{4} \right)}^{x-1}}>{{\left( \frac{3}{4} \right)}^{-x+3}}$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook