Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \(y=\frac{mx+1}{x+m}\)  đồng biến trên khoảng \(\left ( -2;+\infty \right )\)
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook