Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để phương trình \({x^2} - 2x - 3 - m = 0\) có nghiệm \(x \in \left[ {0;4} \right]\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook