Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-x-m}{{{x}^{2}}-4}\] có đúng một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook